โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตารีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัตน์ แก้วทุ่น

  • คำดี บุญธรรม

  • ภานุพงษ์ กันทะวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รีไซเคิล

  • เตา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตารีไซเคิล เศษวัสดุของเหลือใช้ หากเรานำมารีไซเคิล สามารถช่วยลดปริมาณขยะและเกิดประโยชน์ได้ คณะผู้จัดทำจึงได้นำขี้เลื่อยซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงประกอบเป็นเตารีไซเคิลใช้ในการหุงต้น ช่วยลดการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เมื่อนำไปทดลองใช้ สามารถลุกไหม้ได้นาน 7 ชั่วโมงทำให้น้ำเดือดและกลายเป็นไออุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ลุกไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีควัน 2 ชั่วโมง นอกนั้นมีควันสีขาวเพียงเบาบาง ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2549