โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรูปปั้นจากผงชอล์ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธราธิป นุ่มศรี

  • ธัญรมณ สวงรัมย์

  • วันวิสาข์ ทองบาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภัทรนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการนำผงชอล์กที่เหลือไปประดิษฐ์เป็นงานปั้น ผลการทดลองพบว่า การนำผงชอล์ก แป้งข้าวเหนียว โลชั่นทาผิว กาวลาเท็กซ์ และน้ำ มาผสมในอัตราส่วน คือ 5 : 2 : 2 : 2 : 2 ตามลำดับ จะทำให้ได้ส่วนผสมที่ไม่เหลวและแข็งจนเกินไป สามารถนำมาใช้ในการปั้นเป็นรูปต่างๆได้ แต่ถ้าต้องการปั้นดอกไม้ไม่ควรเลือกวัสดุดังกล่าวเพราะมีเนื้อหยาบไม่เหมาะแก่การปั้น