โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพันธุ์ปลาและเครื่องมือจับปลาในลุ่มแม่น้ำชีเขตบ้านเหล่าใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราพร พลรักษ์

  • วิไลวรรณ บุญพา

  • ไพบูลย์ จำปาปั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การสำรวจ

  • ปลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำรวจความหลากหลายของปลา และเครื่องมือจับปลา โดยการสุ่มตัวอย่างจากการจับปลาของชาวประมง จำนวน 7 คน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำชี ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในระหว่างวันที่2 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2547 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 06.00-07.00 น. จากการสำรวจพบปลาจำนวน 22 ชนิด จำแนกได้ 9 วงศ์ คือ วงศ์ปลากราย, วงศ์ปลาตะเพียน, วงศ์ปลากด, วงศ์ปลาเนื้ออ่อน, วงศ์ปลาสวาย, วงศ์ปลาแค้, วงศ์ปลากระทิง, วงศ์ปลาหมอ และวงศ์ปลาช่อน ในการสำรวจเครื่องมือที่ใช้จับปลา พบเครื่องมือทั้งหมด 6 ชนิด คือเบ็ดราว, อวนติด, ลอบยืน, ลัน, บั้ง และแห ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันตามฤดูกาล และชนิดของปลา