โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำด่างธรรมชาติทดแทนการใช้โซดาไฟในการแช่ปลาหมึกกรอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารพ เพชระบูรณิณ

  • ประภารัตน์ สุธรรม

  • เพ็ญพิสุทธิ์ สุขแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาพร เอี่ยมสำอางค์

  • นิภา มิลินทวิสมัย

  • ประเทืองสุข มณีล้ำ

  • พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล

  • เสาวนีย์ สังฆะขี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านต้นมะขาม

  • ปลาหมึก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์