โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์จากเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัคจิรา อิ่มพริ้ง

  • วิภาดา เย็นวัฒนา

  • สิริญา อินทร์ฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาพร สหสันติเวช

  • ปิยศักดิ์ ลั้นเต้ง

  • ศิริมาฎา เพ็ญศรี

  • เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณภาพของสารสกัดที่อยู่ในเมล็ดยางพาราต่อการปราบศัตรูพืชและการสลายตัวของสารสกัดจากเมล็ดยางพารา โดยการนำสารสกัดจากเมล็ดยางพาราต่อตัวทำละลายในอัตราส่วน 1:1 1 : 2 1:3 และ 1:4 ฉีดในแปลงนาข้าวทดลอง จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเมล็ดยางพาราต่อตัวทำละลายอัตราส่วน 1 : 1 สามารถป้องกันและปราบศัตรูพืชได้ดีที่สุด จากนั้นได้ทำการทดลองโดยนำเมล็ดยางพารามาตากแดด 1 – 7 วัน เมื่อนำเมล็ดยางพาราที่ตากแดดในเวลาต่าง ๆ กันมาสกัดในอัตราส่วน 1 : 1 ผลการทดลองพบว่า ในเวลา 7 วัน มีผลให้ต้นข้าวถูกหอยเชอรี่กัดกินมากที่สุด เพราะว่า สารไซยานิกที่อยู่ในเมล็ดยางพาราจะสลายตัวไป เมื่อได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์