โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถั่วงอกเร่งรากงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา แซ่หลู่

  • ประภัสสร แซ่หลี่

  • ปิยะนุช แซ่จาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนารัชต์ โหนขุนทด

  • อมรรัตน์ บุญเป็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านสุขฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันการใช้สารเคมีทางการเกษตรทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสารเคมีที่ใช้มีราคาแพง จึงศึกษาสารเร่งการงอกของรากพืช โดยใช้สารละลายถั่วงอกเพื่อลดปัญหาดังกล่าวนำถั่วงอก 500 กรัม บดละเอียด เติมน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรองด้วยกระดาษกรอง ได้สารละลายถั่วงอก เพื่อนำไปเพาะชำว่านเศรษฐี โดยใช้อัตราส่วนระหว่างสารละลายถั่วงอก : น้ำ ในอัตราส่วนต่างๆกัน จากการทดลอง พบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดกับการเจริญของรากว่านเศรษฐี คือใช้สารละลายถั่วงอก 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร : น้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยทำให้รากของว่านเศรษฐีงอกได้เร็วกว่าการไม่ใช้สารละลายถั่วงอก จากการทดลองใช้สารละลายถั่วงอกในอัตราส่วนข้างต้นแช่ว่านเศรษฐี และกิ่งกุหลาบ เปรียบเทียบกับการแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนปักชำ พบว่าว่านเศรษฐี และกิ่งกุหลาบ ที่แช่ในสารละลายถั่วงอกมีความยาวโดยเฉลี่ยมากกว่า และกิ่งอวบกว่าการแช่ด้วยน้ำเปล่า จะเห็นได้ว่าสารละลายถั่วงอกสามารถเร่งการงอกของรากว่านเศรษฐี และกุหลาบได้