โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฉีดพ่นประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ศักดิ์ เกาะจันทึก

  • สุดารัตน์ วังงทัน

  • แซม จันทคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เกษตร

  • เครื่องฉีดพ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องฉีดพ่นประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตร เพื่อหาวิธีช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการฉีดพ่นลง แบ่งการประดิษฐ์ออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 ชุดเครื่องสูบน้ำ โดยนำจักรยานมาดัดแปลง บริเวณบันไดถีบ โดยการเพิ่มจานโซ่จักรยานตรงบันไดถีบด้านซ้าย แล้วเชื่อมต่อให้แน่น นำปั๊มน้ำแบบชัก มาดัดแปลง