โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของใบยูคาลปตัสที่มีต่ออัตราการงอกและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล มณีรัตน์

  • นันทพร ชาญป่าไพร

  • รุ้งเพชร อมรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันยา เวียงสมุทร

  • ฉลอง รักษาภักดี

  • ภราดร กองทอง

  • ยุคุณธร น้อยสุวรรณ

  • สุรินดา วิไลลักษณ์

  • อริสรา สุภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p77

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของใบยูคาลิปตัส ที่มีต่ออัตราการงอกและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ข้าวมะลิ 105 ผลของการศึกษาพบว่า ใบยูคาลิปตัสมีผลทำให้อัตราการงอกของถั่วเขียวและถั่วฝักยาวเพิ่มขึ้น แต่มีผลทำให้อัตราการงอกของข้าวโพดและข้าวมะลิ 105 ลดลง สำหรับผลของใบยูคาลิปตัสที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ในการทดลองพบว่า ใบยูคาลิปตัสมีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวและข้าวมะลิ 105 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อัตราการเจริญเติบโตของถั่วเขียวและข้าวโพดลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ