โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอะลัมจากอะลูมิเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญหทัย กลิ่นอยู่

  • ยาใจ สำราญรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวหิน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รีไซเคิล

  • สารส้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลโดยการแปรรูปให้เป็นสารส้ม โดยมีวิธีการคือนำกระป๋องอะลูมิเนียมเช่น กระป๋องชาลิปตัน และกระป๋องเบียร์ช้าง นำมาแบ่งเป็นชิ้นๆ จำนวน 4 ชิ้นให้มีน้ำหนักต่างกัน คือ 1 ,1.5 ,2 และ 2.5 กรัมตามลำดับ แล้วนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จนกระทั่งอะลูมิเนียมละลายหมดแล้วจึงเติมกรดซัลฟิวริกลงไปจนละลายหมดเช่น รอการตกผลึก ก็จะได้สารส้มซึ่งตกผลึกอยู่ก้นภาชนะ แล้วจึงเปลี่ยนมาใช้น้ำขี้เถ้าแทนสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โดยทำการผสมกับน้ำขึ้เถ้าในอัตราส่วนน้ำขี้เถ้าต่อสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1 : 1 ,2 : 1 , 3:1 ,4:1 ,5:1 เพื่อทำการหาอัตราส่วนสารละลายที่ให้ผลดีที่สุดในการผลิตสารส้มเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี ผลการทดลองพบว่าการใช้อะลูมิเนียมน้ำหนัก 1 กรัมจะให้ปริมาณสารส้มใกล้เคียงหรือมากกว่าการใช้เศษอะลูมิเนียม 1.5 , 2 และ 2.5 กรัม และยังพบว่าสารส้มที่ผลิตได้นี้จะทำให้การตกตะกอนใกล้เคียงกับสารส้มที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการ