โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทดสอบความไว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สัญญา เหลืองอ่อน

  • สาฬหะ วงษ์พสุเสถียร

  • อรงกต สมหมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวถนนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทดสอบความไว ใช้เครื่องมือ

  • เครื่องมือกล ทดสอบความไว

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งสร้างเครื่องทดสอบความไวที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าและใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 วงจรใหญ่ๆ คือ 1.วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ขดลวดทองแดงที่มีแกนเหล็กอยู่ตรงกลางจำนวน 4 ชุด วางอยู่ในระยะที่เหมาะสมกัน และมีเหล็กสปริงวางยึดตั้งอยู่ระหว่างกลางของขดลวดทองแดงทั้ง 4 ชุดนั้น เมื่อขดลวดชุดใดมีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก่อนก็จะเกิดอำนาจแม่เหล็ก และดึงดูดเหล็กสปริงเข้าไปติดกับแกนของขดลวดก่อน 2.วงจรหลอดไฟฟ้าและออด นำออดไฟฟ้าต่อแบบขนานกับหลอดไฟ จำนวน 4 ชุด เมื่อเรานำวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง 4 ชุด สวิตซ์ 4 ตัว ต่อเข้ากับวงจรของหลอดไฟฟ้าและออด ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลงไฟฟ้าและแสสลับให้เป็นกระแสตรงโวลต์ต่ำ เราจะได้เครื่องทดสอบความไวไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะความรวดเร็ว