โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเร่งการสุกของกล้วยไข่ด้วยใบพืชวงศ์ถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงนุช ชะมะที

  • ศุภางค์ชนันท์ แสนไชย

  • อุไรวรรณ ไกยะวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรวรรณ ไวสาหลง

  • สุพรรณี สุขทองสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไข่การบ่ม

  • ถั่ว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อช่วยลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลไม้ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งการสุกของกล้วยไข่ โดยศึกษาด้วยกัน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งการสุกของกล้วยไข่ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งการสุกของกล้วยไข่โดยใช้ใบคูนที่มีอายุต่างกัน ตอนที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งการสุกของกล้วยไข่โดยใช้ใบพืชวงศ์ถั่วที่มีปริมาณแตกต่างกัน ตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งการสุกของกล้วยไข่โดยใช้ใบพืชวงศ์ถั่วที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้แทนแก๊สที่มีขายตามท้องตลาดได้โดยไม่มีสารพิษตกค้าง