โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ ฉางแก้ว

  • ภควัตน์ สุวรรณรัตน์

  • อมรเทพ แพวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • สุนัขเครื่องให้อาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้อาหารสุนัขแทนเจ้าของ เพื่อแก้ปัญหาเมื่อเจ้าของต้องออกจากบ้านไปทำธุระเป็นเวลาหลายวันโดยอาศัยหลักการให้ drain mortor ทำงานร่วมกับชุด timer ออกแบบไว้โดยมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ตัวเครื่อง ชุด timer drain mortor ทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เครื่องสามารถใช้งานได้ตรงตามเวลาที่ตั้งไว้ทุกครั้ง