โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเชื้อเพลิงจากถ่านป่นและดินเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาทิพย์ ใจดี

  • อรวรรณ อยู่แก้ว

  • อารญา สินแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติศักดิ์ ก้อนกลีบ

  • สาวิตรี เรือนจันทร์

  • แก้ว เกตุทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารละลายที่เหมาะสม มีความเหนียว แห้งเร็ว และจับเป็นก้อนของเชื้อเพลิงจากถ่านป่นและดินเลน โดยใช้สารละลาย 4 ชนิด คือ น้ำข้าว น้ำ น้ำซาวข้าวและน้ำแป้งสุก พบว่าน้ำแป้งสุกเป็นสารละลายที่ดีที่สุด จากผลการทดลองที่ได้นำมาหาอัตราส่วนของดินเลน : ถ่านป่น : น้ำแป้งสุก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลได้จากระยะเวลาการติดไฟพบว่า อัตราส่วนที่ติดไฟนานที่สุดเท่ากัน คือ 80: 20: 20 และ 60 : 20 : 20 แต่อัตราส่วน 60 : 20 : 20 สามารถประหยัดทรัพยากรดินเลนได้ดีกว่า จากผลการทดลองตอนที่ 3 พบว่าเชื้อเพลิงจากถ่านป่นและดินเลนที่ผสมขุยมะพร้าวสามารถติดไฟได้ง่ายกว่า และการทดลองตอนที่ 4 เปรียบเทียบรูปทรงถ่านดินที่เหมาะสมพบว่า ถ่านดินรูปทรงแบนติดไฟง่ายกว่ารูปทรงกลม แต่ถ่านดินรูปทรงกลมติดไฟนานกว่ารูปทรงแบน