โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานช่วยเหลือคนพิการทางขาไฮเทค 2 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงษ์ เหลือผล

  • ปรัชญา แข็งแรง

  • ภานุวัชร บุญแสน

  • วันชนะ ติยะบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร วงษ์สว่าง

  • พิมพา วงษ์สว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คนพิการ

  • จักรยานสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและสร้างรถโยกคนพิการจากเก้าอี้เหลือใช้โดยใช้การโยกและเข็นสำหรับเป็นแนวทางในการช่วยเหลือคนพิการให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้การขับเคลื่อนจากการโยกและการเข็นโดยระบบโยกจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถ จากการศึกษาโครงงานพบว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการชุดนี้สามารถใช้งานได้จริงโดยการทดลองจากผู้พิการทางขาและประสบผลสำเร็จมาก