โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องLDLS Bio-Diesel

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ ทองมณี

  • สุรชาติ สุวรรณมณี

  • เอกลักษณ์ เชี่ยวชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันตนา แซ่เจียม

  • อธิราษฎร์ ดำดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสกัดน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ ซึ่งเหลือจากการปรุงอาหารของร้านอาหารต่าง ๆ โดยทดลองนำไขมันจากเป็ด และสุกร เนื่องจากหาได้ง่ายมาทำการศึกษา พบว่า ไขมันสัตว์สามารถใช้สกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล และนำไปใช้งานได้กับเครื่องจักรแรงม้าต่ำ เช่นเดียวกับไขมันจากพืช ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยทดลองกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานจริงทั้งรถไถเดิมตามและรถไถชนิดนั่งขับ