โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของเห็ดที่ขึ้นบนป่าดอยเอียน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วลัยลักษณ์ แก้วหล่อ

  • อนัญญา ขัติแก้ว

  • อนุพงษ์ นุชกำแหง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ

  • เห็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจความหลากหลายของเห็ดที่พบในบริเวณป่าดอยเอียน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน –13 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ช่วงสำรวจมีอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-85 % pH ของดิน 6.85-7.04 เก็บตัวอย่างได้ 48 ตัวอย่าง ศึกษาสัณฐานด้วยตาเปล่า และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บ่งชื่อวิทยาศาสตร์ตามคำบรรยาย และรูปภาพตามระบบของ Alexopoulos (1996) สามารถจัดจำแนกได้ 14 แฟมิลี่ 22 จีนัส 48 สปีชีส์ คือ กลุ่ม Ascomycete 1 สปีชีส์ และกลุ่ม Basidiomycete 47 สปีชีส์ สปีชีส์ของเห็ดที่พบในปริมาณมากและมีความหลากหลายมากที่สุดคือ จีนัส Russulaในแฟมิลี่ Russulaceae โดยเฉพาะเห็ดน้ำแป้ง(Russula alboareolata) และเห็ดแดง(Russula lepida Fr.) รองลงมาคือเห็ดในแฟมิลี่ Boletaceae และTricholomataceae ตามลำดับ เก็บรักษาตัวอย่างเห็ดโดยการทำแห้งและเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางอนุกรมวิธานต่อไป