โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเชื้อเพลิงจากมูลสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ บุญเหลือ

  • พิทักษ์ พร้องไธสง

  • สถาพร เพ็งพิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาราดา ทะลาไธสง

  • สายชล นาคดิลก

  • สุวิทย์ ทัดไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประทาย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มูลสัตว์

  • เชื้อเพลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงจากมูลสัตว์ โดยนำมูลสัตว์ที่แห้งแต่ละชนิด คือ มูลหมู มูลวัว มูลควาย มาผสมกับแกลบดำซึ่งบดจนมีขนาดเล็กที่สุด และผสมกับขี้ผึ้ง(เหลว) และคลุกให้เป็นเนื้อเดียวกัน อัตราส่วนระหว่าง แกลบ : มูลสัตว์ เท่ากับ 1: 1, 1 : 2 และ 1 : 3 เมื่อนำเชื้อเพลิงทั้ง 3 สูตรไปทำการเผาไหม้ พบว่าเชื้อเพลิงทั้ง 3 สูตรให้ปริมาณควันใกล้เคียงกัน และเชื้อเพลิงสูตร 1 : 1 ให้พลังงานความร้อนเร็วที่สุดและติดไฟง่ายที่สุด แต่เชื้อเพลิงสูตร 1 : 3 จะให้พลังงานความร้อนมากที่สุด