โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าวโดยใช้คุณสมบัติความแตกต่างความหนาแน่นของสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชริกา แสนท้าว

  • ปนัญญา ไชยลังกา

  • วิภวานี อินศวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การคัดเลือกความหนาแน่น

  • เมล็ดข้าวการคัดเลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้คุณสมบัติความแตกต่างความหนาแน่นของสารจัดทำขึ้นเพื่อ ศึกษาการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้คุณสมบัติความแตกต่างความหนนาแน่นของสาร โดยเลือกพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในภาคเหนือ 3 พันธุ์คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าว กข6 และ ข้าวเหนียวสันป่าตอง มาหาค่าความหนาแน่นของเมล็ดข้าว แล้วประดิษฐ์เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ที่สามารถเติมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามต้องการ ซึ่งมีวิธีทดลองคือ เมื่อหาค่าความหนาแน่นของเมล็ดข้าวแต่ละพันธุ์ได้แล้ว ก็นำไปใส่ในน้ำเกลือที่มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของเมล็ดข้าว นำสารละลายที่ได้ไปใส่ในเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ แล้วทำการคัดแยก โดยนำข้าวแต่ละพันธุ์มาอย่างละ 1 กก. เทลงไปในเครื่องคัดแยก นำข้าวที่จมลงก้นเครื่องคัดแยกไปทำการเพาะหาอัตราการงอกของเมล็ด พบว่า ข้าวขาวดอกมะลิมีความหนาแน่นเฉลี่ย 1.16 g/cm3, ข้าว กข6 มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 1.11 g/cm3 และข้าวเหนียวสันป่าตองมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 1.30 g/cm3 และข้าวส่วนใหญ่ทุกพันธุ์จะจมลงสู่ก้นเครื่องคัดแยก เมล็ดมีลักษณะยาวเสมอกัน สีผิวสม่ำเสมอ มีบางส่วนลอยอยู่ที่ผิวหน้าของสารละลายซึ่งมีลักษณะสีผิวไม่สม่ำเสมอ เมล็ดสั้น ลีบ และข้าวแต่ละพันธุ์มีอัตราการงอกดังนี้ ข้าวเหนียวสันป่าตองมีอัตรการงอก 93.00%, ข้าว กข6 มีอัตราการงอก 90.33% และข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีอัตราการงอก 84.00%