โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสวยสะดุดตาหน้าวัวพันธุ์ใหม่ที่น้ำหนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ พรมหาลา

  • นิมิตร เปรมใจ

  • สุภาภรณ์ ดีธรรมดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวัณรัตน์ สมพงษ์

  • พนา สวัสดิบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกหน้าวัว พันธุศาสตร์

  • ดอกไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะปรับปรุงพันธุ์ดอกหน้าวัวโดยวิธีการผสมเกสรเพื่อให้ได้หน้าวัวพันธุ์ใหม่ที่มีสีสันสวยงาม มีความทนทานต่อโรค มีอายุการใช้งานที่นาน เป็นที่ต้องการของตลาด โดยคณะผู้จัดทำ ได้คัดเลือกพันธุ์หน้าวัวสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นหน้าวัวที่มีความต้านทานต่อโรค คือพันธุ์พลายชุมพล มาผสมกับแม่พันธุ์ต่างประเทศคือ พันธุ์เลดี้เจน (Lady Gene) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศฮอลแลนด์ ให้ดอกเก่ง มีสีสันสวยงาม จากนั้นเมื่อได้เมล็ดแล้วนำไปเพาะปลูกสังเกตการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดิมที่เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ปรากฏว่าพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงได้มีลักษณะดอกเป็นรูปหัวใจ การเจริญเติบโตดีกว่า ให้ดอกเร็วกว่าเมื่อนำมาทดสอบความต้านทานโรคปรากฏว่าหน้าวัวสายพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงได้มีความต้านทานต่อโรคดีกว่าและมีอายุการใช้งานของดอกนานกว่าสายพันธุ์เดิม