โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องม่านแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีรชาติ กุยรัตน์

  • หฤษฎ์ ไวปัญญา

  • อำนาจ จีระกุลกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์