โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยานอนหลับสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติยาวดี ดุกพรหม

  • จุฑารัตน์ เชื้อศิริ

  • เบญจลักษณ์ ชื่นเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของยานอนหลับจากพืชในกลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์กล่อมประสาท ได้แก่ ดอกขี้เหล็ก ใบยาสูบ รากไมยราบ และเมล็ดชุมเห็ดเทศ โดยทำการศึกษาชนิดและอัตราส่วนของสมุนไพรกับน้ำในการทำยานอนหลับ โดยทดสอบประสิทธิภาพด้วยการป้อนยานอนหลับ 1 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ให้หนูทดลองเพศเมีย อายุ 1 เดือน น้ำหนัก 10 กรัม ผลการทดลองตอนที่ 1 พบว่า ดอกขี้เหล็กมีประสิทธิภาพของการใช้เป็นยานอนหลับดีที่สุดในระดับ 2 โดยหนูทดลองเดินได้ระยะทางน้อยที่สุด มีพฤติกรรมเกาตามตัวเล็กน้อย แล้วหยุดเคลื่อนไหว มีอาการซึมและหลับตาเป็นระยะ รองลงมา คือ เมล็ดชุมเห็ดเทศซึ่งมีประสิทธิภาพของการใช้เป็นยานอนหลับในระดับ 3 โดยหนูทดลองมีอาการเดินสลับหยุดนิ่ง การทดลองที่ 2 พบว่าอัตราส่วนของดอกขี้เหล็กกับน้ำที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นยานอนหลับได้ดีที่สุด คือ 1:10 โดยมีประสิทธิภาพของยานอนหลับในระดับ 1 หนูทดลองมีอาการหลับตานิ่ง 10 นาทีแล้วลืมตาขึ้นใหม่และมีพฤติกรรมกัดแทะ ปีนป่ายได้ตามปกติ