โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องข้าวจุลินทรีย์(Anabaena sp. Rice)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลภัทร จันแก้ว

  • กัญญารัตน์ เอี่ยมสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพรัตน์ ลำใจ

  • สุกานดา ไชยตีฆะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาน้อย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวการปลูก

  • แหนแดงการเพาะเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงแหนแดงให้มีประสิทธิภาพและปริมาณธาตุอาหารในข้าว โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่1. ศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดง ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในแหนแดง ในสารอาหารต่างชนิดจำนวน 4 บ่อ พบว่าการเจริญเติบโตของแหนแดงในบ่อที่ 2 ซึ่งลี้ยงด้วยปุ๋ยคอกมีน้ำหนัก ขนาด และสี มีค่ามากกว่าบ่ออื่น ตอนที่ 2. ศึกษาปริมาณไนโตรเจน โปรตีนและพลังงานในข้าว พบว่า ปุ๋ยจากแหนแดงทำให้ข้าวจุลินทรีย์เป็นข้าวที่มีไนโตรเจน โปรตีนและพลังงานสูงสุด