โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวเจ้าหอมนิล จากการใช้ปุ๋ย 9 ชนิดในการทำนาปรังในเขตพื้นที่ชุมชนศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนิดา เนืองแก้ว

  • วราภรณ์ ณ เวรัมย์

  • สกุลทิพย์ กันยามัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญตา อุดมรักษ์

  • บุญรุ้ง สีดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การทำนาปรัง

  • ข้าวเจ้าหอมนิล

  • ปุ๋ยการใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้มีการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเจ้าหอมนิล จึงได้ออกแบบการทดลองโดยใช้พื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน ซึ่งมีภาพดินและสภาพแวดล้อมเหมือน ๆ กัน แต่แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 10 แปลง แต่ละแปลงจะมีขนาด 5 x 10 ตารางเมตร โดยแปลงที่ 1 เป็นชุดควบคุมไม่ใส่ปุ๋ย แปลงที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 แปลงที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 แปลงที่ 4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ดอกลำดวน แปลงที่ 5 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ขวัญดิน แปลงที่ 6 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ซูเปอร์มานัว แปลงที่ 7 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำฉีดพ่นทางใบ จากประเทศอินเดีย แปลงที่ 8 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ฉีดน้ำทางใยจากประเทศจีน แปลงที่ 9 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผง จากประเทศจีน แปลงที่ 10 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ซูเปอร์มานัวผสมสารเสริมประสิทธิภาพแอ๊ปซ่า-80 แล้วฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำฉีดพ่นทางใบนิวทริแพลนท์ช่วงกำลังตั้งท้อง