โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดแยกโปรตีนจากพืชเพื่ออาหารและยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ โรจน์พวง

  • จันทิรา กุลสุจริตทรัพย์

  • นพรัตน์ วัชรประไพพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ

  • เยาวเรศ พันธุ์ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์