โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องธูปสมุนไพรไร้มลพิษพิชิตยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วะลี แซ่เถา

  • สุนันท์ ศักดิ์เจริญชัยกุล

  • เกล็ดดาว แซ่สง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ บุญสวน

  • บัวแก้ว ศรีภูธร

  • รังสรรค์ นาคประภัสสร

  • รัชนู บัวพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุงเป็นแมลงที่ก่อความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คน เช่น ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ไข้เลือดออก โดยเฉพาะปัจจุบันมีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ที่มีอาการรุนแรงอันตรายทำให้ตายได้ในเวลาอันสั้น วิธีการกำจัดยุงหรือไล่ยุงที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย คือการใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งราคาแพง จากการศึกษาค้นคว้าของคณะจัดทำ พบว่า มีพืชสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปหลายตัว ที่สามารถนำมาผลิตเป็นยากันยุงได้ เช่น ยูคาลิปตัส สะเดา มะกรูด น้อยหน่า สาบเสือ ใบเตย เปลือกมังคุด ใบยาสูบ โดยใช้ส่วนใบเพราะสะดวกในการเก็บ อบแห้งง่าย บดง่าย ส่วนมะกรูดจะใช้ส่วนที่เป็นผิว นำพืชสมุนไพรข้างต้นมาอบให้แห้ง บดละเอียด ผสมกาวและขี้เลื่อย ปั้นเป็นธูปเพื่อให้สะดวกในการจุด เพื่อให้ได้ประโยชน์2อย่างคือ ไล่ยุงและไหว้พระ ผลการทดลองพบว่า ธูปสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงดีที่สุดคือ ธูปสมุนไพรใบเตย รองลงมาคือสาบเสือ ผิวมะกรูด นอกจากนั้นมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงใกล้เคียงกัน ส่วนธูปที่จุดติดไฟได้ดีที่สุดคือ ใบเตย รองลงมาคือสาบเสือ และผิวมะกรูดตามลำดับ ขี้เลื่อยจะจุดติดไฟยากที่สุด รองลงมาคือยาสูบ จากการสังเกตพบว่าธูปจุดกันยุงชนิดใดที่จุดไฟติดดี มีควันมากสามารถไล่ยุงได้ดี โดยยุงจะมีอาการบินแบบไม่มีทิศทาง และตกลงพื้น