โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสเตอร์ยาใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร ฟูเกษม

  • นาวสาวภัศรา พลูเจริญ

  • สุวรรณา ขันธ์เงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • ใบสาบเสือสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใบสาบเสือมีคุณสมบัติที่สามารถห้ามเลือดได้ ผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะนำสารจากใบสาบเสือมาทำพลาสเตอร์ยาห้ามเลือด โดยนำสารจากใบสาบเสือแก่ ที่มีความเข้มข้น 100% มาสกัดให้ได้น้ำ แล้วใช้ผ้าก็อตชนิดหนาแช่ทิ้งไว้ เป็นเวลา 10 นาที แล้วน้ำตากแดดทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วนำมาตัดให้ได้ขนาด 1x2 เซนติเมตร แล้วนำไปประกอบกับพลาสเตอร์ที่เตรียมไว้ จะได้พลาสเตอร์ยาใบสาบเสือ ที่เป็นผลิตภัณฑ์