โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิทธิพลของความสูงจากระดับน้ำทะเลจ่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินเพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บนดอยวาวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทพิชญา สิรินันท์สมบูรณ์

  • ภรัณยา สีวิริยะสกุล

  • วัชราภรณ์ ดอยวิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวาวีวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ย การผลิต

  • ไส้เดือนดิน การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความสูงจากระดับน้ำทะเลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) เมื่อใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยคอก แบะไม่ใส่ปุ๋ย ทำการทดลองทั้งหมด 2 การทดลอง ได้แก่ 1.ทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลต่างกัน 3 แห่ง จากนั้นวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยชั่งน้ำหนักและบันทึกผล จากการทดลองพบว่าไส้เดือนดินที่เลี้ยงไว้ทั้ง 3 แห่ง มีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม และอัตราการเจริญเติบโตไม่แจกจ่างกัน จึงชี้ให้เห็นว่าระดับความสูงจากน้ำทะเล ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก 2. ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นชาอัสสัม เมื่อใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยคอก และไม่ใส่ปุ๋ย พบว่าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มผลผลิตยอดชาได้มากกว่าการใส่ปุ๋ยคอก และการไม่ใส่ปุ๋ยแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีสมบัติที่เหมาะสมเป็นแหล่งธาตุอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นชาอัสสัมทางด้านการสร้างยอดชาได้