โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของวัชพืชในนาข้าวในตำบลวังโพรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร หมื่นบุตรตรา

  • คณิศร เกษรเพ็ชร

  • เพ็ญนภา จงจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นาข้าว

  • วัชพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของอาจารย์รัชนี บุญเรือง มีหัวข้อเรื่องโรคและวัชพืชในนาข้าว จึงมีความสนใจศึกษาความหลากหลายของวัชพืชในนาข้าวในหมู่บ้านของตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ว่ามีความหลากหลายของวัชพืชแตกต่างกัน หรือเหมือนกันอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของวัชพืชในนาข้าวที่อาศัยในนาข้าว 6 จุด ศึกษาทั้งนาลุ่ม และนาดอน และเพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ และวิธีการกำจัดวัชพืชในนาข้าว พื้นที่นาลุ่ม จุดที่1 นาของนายทองดี หมื่นบุตรตรา จุดที่2 นาของนายเสถียร มะทา จุดที่ 3 นาของนางประหยัด ใจดี, พื้นที่นาดอน จุดที่1 นาของนางอ่อนศรี เกษรเพ็ชร จุดที่2 นาของนายเหลือง จันแจ่ม และจุดที่3 นาของนายยัง คำแก้ว วางจุดสำรวจขนาด1x1 เมตร จุดศึกษาละ 1 แปลง แปลงละ 5 ตำแหน่ง และตอกหลักไม้แสดงสัญลักษณ์เพื่อทำการสำรวจในครั้งต่อไป เก็บตัวอย่างวัชพืชในจุดศึกษาจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน พบว่านาดอนพบวัชพืชใบกว้างมากกว่าวัชพืชใบแคบ เช่นเดียวกับนาลุ่ม และเมื่อเปรียบเทียบนาดอนกับนาลุ่ม พบว่าวัชพืชใบกว้างในนาดอนมากกว่านาลุ่ม โดยมีวัชพืช4ชนิด ที่พบได้ทั้งนาลุ่มและนาดอน คือ ถั่วลิสง นา กะเม็ง โสนคางคก และผักงวงช้าง ส่วนวัชพืชใบแคบพบที่นาลุ่มมากกว่านาดอนเพียง 1 ชนิด มีวัชพืช 1 ชนิดที่พบทั้งนาลุ่มและนาดอน คือหญ้าแพรก กกทราย หญ้ากุศลา หญ้าตีนนก หญ้าแดง หญ้านกชมพู หากเมื่อคิดเป็นจำนวนวัชพืชทั้งหมดแล้ว พบวัชพืชในนาดอนจำนวน 32 ชนิด มากกว่านาลุ่มที่พบวัชพืชจำนวน 26 ชนิด นาลุ่มมีวัชพืชที่สามารถรับประทานได้จำนวน 6 ชนิด มากกว่านาดอนที่พบเพียง 3 ชนิด พบวัชพืชที่สามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคในนาดอน จำนวน 13 ชนิด ซึ่งมากกว่านาลุ่มที่พบเพียง 4 ชนิด