โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สารสกัดจากคื่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ Saccharomyces

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • งสาวอุมาพร มณีเพ็ญ

 • จิราพร สุธรรมวิรัชกุล

 • ภัทราวดี เทียนไสย์

 • วรพรรณ สังธิกุล

 • สุณฤมล สุนเวียง

 • สุสมฤดี สุนเวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • คำศรี วรสุมันต์

 • นวลขจร คำมุงคุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p57

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • คื่นฉ่าย ผลต่ออัลกอฮอล์หมักไวน์

 • สารสกัด จากคื่นฉ่าย

 • สารสกัด เร่งการเจริญเติบโตของยีสต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสกัดสารจากต้นคื่นฉ่าย เพื่อนำไปเร่งการเจริญเติบโตของ Saccharomces และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณอัลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักไวน์กระเจี๊ยบ โดยการแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. สกัดสารจากต้นคื่นฉ่ายโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย 2. การใช้สารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ Saccharomces ในจานเพาะเชื้อ 3. การหมักไวน์ โดยการใช้สารเร่งจากคื่นฉ่าย จากการเปรียบเทียบกันระหว่างเชื้อยีสต์ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร P.P.A. กับอาหารสูตร P.P.A. ผสมกับสารสกัดคื่นฉ่าย ปรากฏว่าอาหารที่ผสมกับสารสกัดคื่นฉ่ายมีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโตของ Saccharomces ได้ดีกว่าอาหารแบบธรรมดาและเมื่อทดลองหมักไวน์กระเจี๊ยบเปรียบเทียบกันระหว่าง การใช้สตาร์ทเตอร์ (น้ำเลี้ยงเชื้อไวน์) แบบที่ผสมสารสกัดคื่นฉ่ายกับแบบที่หมักธรรมดา พบว่าในระยะเวลาเท่ากัน ไวน์ที่หมักด้วยสตาร์ทเตอร์แบบที่ผสมกับสารสกัดคื่นฉ่ายจะมีปริมาณอัลกอฮอล์มากกว่า