โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังแยกแก้วพลาสติก-น้ำแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนา ถนัดค้า

  • ธัญญาพร กัลยาสิริวัฒน์

  • ศิรินันท์ พันธ์ประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรูญ อำไพพักตร์

  • ลาวัณย์ กระตุฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถัง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์