โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่เค็มมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์วรรณ อรุณศรี

  • ปภัสรา จ้ายหนองบัว

  • รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์ ต่อโชติ

  • สุรวิทย์ ศรีพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p87

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำไข่เค็มโดยการกร่อนเปลือกด้วยการแช่ไข่ในน้ำส้มสายชู (CH3COOH)เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทำและลักษณะของไข่เค็มที่ได้ระหว่างไข่ที่แช่ในน้ำส้มสายชู 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และไข่ที่ไม่แช่น้ำส้มสายชูโดยหลังจากกร่อนเปลือกไข่แล้ว นำไข่ไปทำไข่เค็มตามปกติคือนำไข่ไปแช่ในน้ำเกลือเข้มข้นส่วนผสมระหว่างเกลือกับน้ำ อัตราส่วนเกลือต่อน้ำ 1 ต่อ 3 พบว่า ไข่เค็มที่ผลิตโดยวิธีการกร่อนเปลือกใช้เวลาผลิตน้อยกว่าวิธีปกติ โดยไข่ที่แช่ในน้ำส้มสายชู 3 ชั่วโมง แล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือ 3-5 วัน จะเป็นไข่เค็มที่มีลักษณะดีที่สุด คือเนื้อไข่ขาวมีรสเค็มและเนื้อไข่แดงมีลักษณะเป็นมันเยิ้ม