โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถประหยัดพลังงานลดมลภาวะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมสันต์ คงนอก

  • ยอด เหลื่อมศรีจันทร์

  • เสาวภา โพธิ์รัศมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน การใช้

  • รถ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประดิษฐ์รถประหยัดพลังงานน้ำมันและกำจัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์รวมทั้งแก๊สไฮโดรคาร์บอน การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วกับชุดเฟืองทดที่ประหยัดน้ำมัน พบว่าชุดเฟืองขับ 12 ฟัน กับเฟืองตาม 54 ฟัน จะประหยัดน้ำมันได้มากที่สุด ตอนที่ 2 การกำจัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ก่อนและหลังปั๊มออกซิเจนเข้าไปในท่อไอเสีย พบว่าถ้าเผาอากาศในเครื่องมือด้วยลวดนิโครม แก๊สออกซิเจนไม่สูญหาย ความดันจะเป็นปกติ เมื่อปั๊มแก๊สออกซิเจนนี้เข้าไปในท่อไอเสียในอากาศที่ผสมเข้าไป สามารถใช้ความร้อนในท่อไอเสียทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จนไม่เหลืออยู่เลย ตอนที่ 3 การกำจัดไฮโดรคาร์บอนโดยปั๊มแก๊สออกซิเจนและแรงดันไฟฟ้าสูงในท่อไอเสีย การกำจัดแก๊สไฮโดรคาร์บอนกำจัดได้ด้วยการเติมแก๊สออกซิเจน เข้าไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรคาร์บอนในท่อไอเสียที่มีความร้อนสูง 417 องศา หลังปฏิกิริยาได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำแสดงว่าไฮโดรคาร์บอนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้ดี ส่วนการกำจัดแก๊สไฮโดรคาร์บอนโดยวิธีใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงประมาณ 1000 โวลต์ โดยติดตั้งไว้ในท่อไอเสียรถยนต์ เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ออกมาในรูปของควันขาวจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อปรับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1,000 โวลต์ พบว่า ปริมาณไฮโดรคาร์บอนลดน้อยลงมากที่สุด