โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการขยายพันธุ์สักด้วยการปักชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวดี ฉัตรสกุลพรหม และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ กิจไพศาล

  • สุวัฒน์ รุจนวิศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 การเกษตร ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p62

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปักชำ

  • สัก การขยายพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทดลองชำกิ่งสักนั้น พบว่ากิ่งสักที่ชำแบบชำตั้งจะมีจำนวนของใบ ความยาวของกิ่งสักและรากดีกว่าการชำกิ่งสักแบบชำนอน ซึ่งการชำทั้ง 2 ชนิดนี้จะได้ผลดีจะต้องมีตาจำนวน 2 ตาต่อกิ่ง ในการชำกิ่งสักโดยเปรียบเทียบกับการปลูกด้วยเหง้าและการปลูกโดยเพาะเมล็ด พบว่าจำนวนใบและความยาวของรากใกล้เคียงกัน แต่ความยาวของกิ่งที่ปลูกด้วยเหง้าและชำด้วยกิ่งจะมีความยาวของกิ่งมากกว่าการปลูกโดยการเพาะเมล็ด หลังจากการใช้สารเร่งรากที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20, ร้อยละ 40, ร้อยละ 60, ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 พบว่าจำนวนใบ ความยาวของกิ่งสักและรากของกิ่งสักชำแบบชำตั้ง จำนวนตา 2 ตาต่อกิ่ง โดยใช้สารเร่งรากชนิดผง (Seradix) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 100 จะมีจำนวนใบ ความยาวของกิ่งสักและความยาวของรากดีที่สุด