โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นการเกิดรากของโป๊ยเซียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระภา วงศ์พนัส

  • สมจิตร สระทองคง

  • สุพัฒิดา แซ่เรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส

  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • วัชรพันธ์ ศรีทานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า

  • โป๊ยเซียน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นการเกิดรากของโป๊ยเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ากระแสไฟฟ้ามีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดรากของกิ่งโป๊ยเซียน โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟระบบ AC และ DC ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์เท่ากัน แต่ละระบบแยกเป็น 2 ชุด คือชุดหนึ่งใช้แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีเป็นขั้วไฟฟ้า อีกชุดหนึ่งไม่ต้องใช้ขั้วไฟฟ้า โดยทุกชุดการทดลองให้จุ่มขั้วไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าที่ไม่มีขั้วลงในน้ำประปาที่บรรจุในขวดแก้วที่มีกิ่งโป๊ยเซียนจุ่มแช่อยู่ กระตุ้นทุกวัน ๆ ละ 60 นาทีเป็นเวลา 10 วัน พบว่าการใช้ไฟฟ้าระบบ AC แบบไม่ต้องใช้ขั้วไฟฟ้าทำให้กิ่งโป๊ยเซียนเกิดรากเร็วที่สุดคือ 17.5 วัน ตอนที่ 2 ใช้กระแสไฟฟ้า AC แบบไม่ต้องใช้ขั้วไฟฟ้าที่มีขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 4, 6, 8, 10 และ 12 โวลต์ กระตุ้นการเกิดรากของกิ่งโป๊ยเซียนที่จุ่มแช่ในน้ำประปาวันละ 60 นาทีเป็นเวลา 10 วัน ผลการทดลองพบว่า ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ทำให้เกิดรากเร็วที่สุด ตอนที่ 3 นำกระแสไฟฟ้าระบบ AC ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ มาศึกษาหาระยะเวลาที่กระตุ้นที่เหมาะสมคือกระตุ้น 3 ชั่วโมง วันเว้นวัน กระตุ้น 3 ชั่วโมง 2 วันเว้น 1 วัน กระตุ้น 5 ชั่วโมง วันเว้นวัน และกระตุ้น 5 ชั่วโมง 2 วันเว้น 1 วัน ทุกชุดกระตุ้น 3 ครั้งเท่ากัน กับกิ่งโป๊ยเซียนที่จุ่มในน้ำประปา พบว่ากระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า AC ขนาดแรงเคลื่อน 12 โวลต์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 วันเว้น 1 วันจำนวน 3 ครั้งทำให้กิ่งโป๊ยเซียนเกิดรากเร็วที่สุด ตอนที่ 4 นำกระแสไฟฟ้าระบบ AC ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กระตุ้นการเกิดรากกิ่งโป๊ยเซียนที่จุ่มในน้ำประปาและจุ่มในน้ำปุ๋ยสูตร 24-14-14 ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับชุดที่ไม่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าพบว่า กิ่งโป๊ยเซียนที่จุ่มแช่ในน้ำประปาและกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดรากเร็วที่สุด คือจำนวนวันเฉลี่ย 9.2 วัน ซึ่งได้ผลเร็วกว่ากิ่งที่จุ่มแช่ในน้ำปุ๋ยที่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า