โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีม IPA...ผักบุ้งทะเลต้านอักเสบและลบล้างพิษแมงกะพรุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์พันธ์ หงษ์เงิน

  • ยอดขวัญ ปัสนานนท์

  • สมเกียรติ แซ่เต็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตญาณี กิตติมาภรณ์

  • วรรณี เฮงวิรุทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p80

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักบุ้งทะเล

  • พิษแมงกะพรุน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดผักบุ้งทะเล [Ipomoea pescaprae (L.)R. Br.] ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบและลบล้างพิษแมงกะพรุน โดยใช้ผักบุ้งทะเล มาสกัดตามกระบวนการทางชีวเคมีเพื่อพิสูจน์ผลทางยาของผักบุ้งทะเล ผลการทดลองปรากฏว่า สารสกัดจากผักบุ้งทะเลส่วนหนึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากใบให้ชื่อว่า IPA มีคุณสมบัติต้านฤทธิ์ฮีสตามีน(histamine) และพิษแมงกะพรุน โดยได้นำสารสกัดผักบุ้งทะเลประยุกต์ในรูปของครีมสมุนไพรใช้ชื่อว่า ครีม IPA จากผักบุ้งทะเลต้านอักเสบและลบล้างพิษแมงกะพรุน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในรูปครีมสมุนไพรนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่ง จากการให้ถูกพิษแมงกะพรุน พิษแมลง พิษสัตว์ทะเล มีอาการอักเสบ ปวดบวม เมื่อทาครีม IPA บาง ๆ บริเวณได้รับพิษในช่วงระยะเวลา 15-30 นาที อาการอักเสบหรือปวดบวม บรรเทาและหายเป็นปกติ จากการติดตามผลกลุ่มตัวอย่างผู้ถูกให้ทดลองใช้ครีม IPA หลังจากให้ถูกพิษแมงกะพรุนจำนวน 100 คน โดยใช้แบบประเมินผลความคิดเห็น ปรากฏว่าได้ผลดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95 และได้ผลมาก คิดเป็นร้อยละ 5