โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำส่าเหล้ากำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพล บุญมาศิริ

  • วิภาวี วันเพ็ญ

  • สุวิมล อุไกรษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำส่าเหล้า

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายของโครงงานการใช้น้ำส่าเหล้ากำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว มีดังนี้คือ ศึกษาหาความเข้มข้นของน้ำส่าเหล้า 6 ระดับ คือ ความเข้มข้นร้อยละ5, 10, 15, 20 และ 30 ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อ อัตราการตายของหอยเชอรี่ ขนาดของหอยที่ตาย อัตราการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นข้าว และผลต่อการดำรงชีวิตของปลาดุก นอกจากนั้นยังทำการศึกษาการใช้น้ำส่าเหล้ากำจัดหอยเชอรี่ในแปลงทดลองปลูกข้าวด้วย ผลการศึกษาแต่ละรายการพบว่า น้ำส่าเหล้าที่ความเข้มข้นร้อยละ 15 20 25 และ 30 ทำให้หอยเชอรี่ตายหมดใน 5 วัน ส่วนร้อยละ 5 และ 10 หอยเชอรี่จะตายร้อยละ 40 และ 83.3 ตามลำดับ น้ำส่าเหล้าจะทำให้หอยขนาดเล็กตายได้มากกว่าหอยขนาดใหญ่ และผลของการใช้น้ำส่าเหล้าไปปลูกข้าว พบว่าต้นข้าวอยู่รอดได้ไม่ตายในความเข้มข้นทุกระดับ ซึ่งความสูงเฉี่ยงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อนำน้ำส่าเหล้ามาใช้ในการเลี้ยงปลา พบว่าปลาสามารถอยู่รอดได้ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5 เท่านั้น ปลาไม่สามารถอยู่รอดได้ที่ระดับความเข้มข้นอื่น ๆ นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อใช้น้ำส่าเหล้าควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงทดลองปลูกข้าวพบว่าสามารถควบคุมหอยเชอรี่ไม่ให้กัดทำลายต้นข้าวได้ โดยหอยเชอรี่จะฝังตัวอยู่ในดินบางตัวปิดฝาและไม่เคลื่อนไหว มีบางส่วนที่ตาย