โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถาวร สุวรรณวงษ์

  • พรมมี ไข่กา

  • สมพงษ์ ไตรยสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องรดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้เกษตรกรประสบปัญหาหลาย ๆ ประการ จากการเพาะปลูก และได้เล็งเห็นว่าความชื้นในดินก็เป็นปัญหาหนึ่งของเกษตรกรที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืช กลุ่มทำโครงงานจึงได้ผลิตเครื่องรดน้ำไฮเทค โดยไม่ต้องมีคนควบคุม เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับความชื้นเพียงพอ วิธีการทำวงจรมีดังนี้ คือ ตัดแผ่นปริ้นท์ตามแบบลายวงจร (ลายทองแดง) ที่เลือกไว้ แล้วนำแผ่นปริ้นท์มาปิดด้วยกระดาษกาวย่นลงด้านที่มีลายทองแดงแล้ว นำไปแช่น้ำยากัดแผ่นปริ้นท์เพื่อกัดลายทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการออก ล้างน้ำ แล้วเจาะรูสำหรับใส่อุปกรณ์ ทิ้งให้แห้ง แล้วเคลือบน้ำยาลงบนด้านลายทองแดง แล้วนำอุปกรณ์ลงแผ่นปริ้นท์ตามวิธีการเสียบอุปกรณ์อย่างถูกวิธี ต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าแผ่นปริ้นท์ ทดลองเสียบปลั๊กไฟฟ้า 220 VAC แล้วสังเกตความผิดปกติ จากนั้นประกอบอุปกรณ์ลงกล่องต่อสายไฟอ่อนกับแท่งตัวนำ จากนั้นนำเครื่องไปทดลองใช้ การทำงานของเครื่องหรือการทำงานของวงจรจะขึ้นอยู่กับความชื้นในดิน ถ้าความชื้นในดินน้อยวงจรจะทำงาน ถ้าความชื้นในดินมากวงจรจะไม่ทำงาน การสังเกตว่าเครื่องทำงานหรือไม่ทำโดยการฟังเสียง