โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาคุณสมบัติแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชกมล บัวงาม

  • ภาวิณี ไหมทอง

  • เสาวลักษณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี เฮงสกุลวงศ์

  • รุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระนองวิทยาวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เสียงมลภาวะ

  • เส้นใยธรรมชาติ

  • แผ่นดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มลภาวะที่เกิดากเสียงสร้างความรำคาญแก่ชีวิตประจำกลายเป็นปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้ไขในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ เพื่อหาวัสดุจากธรรมชาติที่ดีที่สุดในการดูดซับเสียงอันประกอบด้วย เปลือกส้มโอ, เปลิอกส้ม, ใยมะพร้าว, ฟางข้าว และหญ้าขน โดยการนับแผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่กล่าวไว้ข้างต้นมาทดสอบความสามารถในการดูดซับเสียงและการสะท้อนของเสียง