โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความหลากหลายของโปรโตซัวของบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 7 ในนิคมอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธรรมนูญ กาปัญญา

  • วิษณุ จำเริญรัตนากร

  • สกนธ์วัฒน์ พรหมซาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์มหัต สังข์สิริพงศ์

  • พิชิต คำบุรี

  • วิสารดา ฉิมน้อย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำการบำบัด

  • น้ำคุณภาพ

  • โปรโตซัว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจโปรโตซัวในบ่อน้ำเสียบ่อที่ 7 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และแม่น้ำกวงที่อยู่ใกล้กับจุดปล่อยน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 7 ในช่วง มีนาคม 2555 มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาความหลากหลายขของโปรโตซัวและคุณภาพของน้ำทางกายภาพและทางเคมี พบโปรโตซัวทั้งสิ้น 4 class 25 ชนิด คือ class Phytomastigophora 15 ชนิด และ class Lobosea 7 ชนิด class Prostomatea 2 ชนิด และ class Oligohymenophorea 1 ชนิด และโปรโตซัวที่ระบุชนิดไม่ได้อีก 39 ชนิด สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ และทางเคมีบางประการพบว่า อุณหภูมิของน้ำมีค่าอยู่ในช่วง 26.0 – 27.7 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนมีค่าอยู่ในช่วง 6.90-8.09 mg/l ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.28 -7.45 ปริมาณฟอสเฟสมีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.003 mg/l และปริมาณไนเตรตน้อยกว่า 1.00 mg/l