โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของแสงสีต่างๆที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวกล้อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัทร ภาดี

  • นันชญา คิดคำส่วน

  • สุธาภัทร สังข์เอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวกล้องการงอก

  • แสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการบริโภคข้าวกล้องได้รับความนิยม เพราะมีผลดีต่อสุขภาพ ราคาของข้าวกล้องจึงมีราคาแพงกว่าข้าวกล้องทั่วไป จากการศึกษาพบว่า วิธีการทำข้าวกล้องงอก มีขั้นตอนการทำที่ต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงเกิดความคิดว่าแสงสีต่างๆมีผลต่อการงอกของข้าวกล้องหรือไม่ จึงได้แบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบผลของแสงสีต่างๆที่มีต่อการงอกของเมล็ดข้าวกล้อง โดยใช้แสงสีเขียว แสงสีเหลือง แสงสีแดง แสงสีส้ม แสงสีน้ำเงินและแสงทั่วไป ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความเข้มของแสงที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวกล้อง ผลการศึกษาตอนที่ 1พบว่า แสงสีน้ำเงินมีผลทำให้เมล็ดข้าวกล้องงอกยาวมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยความยาวเท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร รองลงมาคือ แสงสีแดงมีค่าเฉลี่ยความยาวเท่ากับ 0.67 มิลลิเมตร รองลงมาคือแสงสีส้มและสีเหลือง มีค่าใกล้เคียงกัน คือแสงสีส้ม มีค่าเฉลี่ยความยาวเท่ากับ 0.62 มิลลิเมตร แสงสีเหลือง มีค่าเฉลี่ยความยาวเท่ากับ 0.61 มิลลิเมตรและน้อยสุดคือแสงทั่วไปมีค่าเฉลี่ยความยาวเท่ากับ 0.38 มิลลิเมตร ผลการศึกษาตอนที่ 2 พบว่าความเข้มของแสงสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อการเพิ่มความยาวของการงอก คือมีค่าเฉลี่ยของความยาวของการงอกใกล้เคียงกัน โดยชุดการทดลองที่ใช้หลอดไฟแสงสีน้ำเงิน ขนาด 5 วัตต์ มีค่าเฉลี่ยความยาวของการงอกเท่ากับ 0.64 มิลิลเมตร ส่วนชุดการทดลองที่ใช้หลอดไฟ แสงสีน้ำเงิน ขนาด 40 วัตต์ มีค่าเฉลี่ยความยาวของการงอกเท่ากับ 0.63 มิลิลเมตรภายในเวลา 1 ชั่วโมง จากผลการทดลองสรุปได้ว่าแสงสีน้ำเงินมีผลต่อความยาวของการงอกของเมล็ดข้าวกล้องงอกมากที่สุด รองลงมาคือแสงสีแดง รองลงมาคือแสงสีส้มและสีเหลือง และน้อยที่สุดคือแสงทั่วไป และหลอดไฟแสงสีน้ำเงิน ขนาด 5 วัตต์ มีค่าเฉลี่ยความยาวของการงอกมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยความยาวของการงอกเท่ากับ 0.64 มิลิลเมตร ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถนำข้าวกล้องงอกนั้นมารับประทานได้ซึ่งจะให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้เราประหยัดเวลาในการทำข้าวกล้องงอก.