โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.กาญจนา แว่นฉิม

  • ด.ญ.วิไลวรรณ หล้ารอด

  • ด.ญ.เบญจมาศ ขวัญมุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษการผลิต

  • ทุเรียนเปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง และเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้ง คือ เปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยทำการทดสอบกับเปลือกทุกเรียน 2 สายพันธุ์ คือ เปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง นำมาทดสอบคุณสมบัติของกระดาษในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบความหนาและแรงดึง การทดสอบการดูดซับน้ำ และการสังเกตสีลวดลาย และผิวสัมผัส พบว่า กระดาษที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมีความหนามากกว่ากระดาษที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กระดาษที่ผลิตจากเปลือกทุกเรียนพันธุ์หมอนทองมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดีที่สุด และทั้ง 2 สายพันธุ์มีสีน้ำตาลเข้ม มองเห็นลวดลายของเส้นใยในเนื้อกระดาษได้ชัดเจน ผิวสัมผัสมีความหยาบ