โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา สิทธิรัตนยืนยง

  • พิกุล พรมนุช

  • วาสนา แผลติตะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ

  • เห็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาสูตรอาหารวุ้นที่นำมาเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ จากการทดลองพบว่า อาหารวุ้นที่มีส่วนประกอบของมันฝรั่งเห็ดสามารถเดินเชื้อได้ดีที่สุด รองลงมาคือ อาหารวุ้นจากมันเทศ มันสำปะหลัง และข้าว ตามลำดับ ตอนที่2 ผลิตหัวเชื้อจากเมล็ดธัญพืช จากการทดลองพบว่าเมล็ดข้าวโพดเห็ดสามารถเดินเชื้อได้ดีที่สุด รองลงมาคือข้าวฟ่าง และข้าวเปลือกตามลำดับ ตอนที่3 ศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการทำก้อนเชื้อ จากการทดลองพบว่า ก้อนเชื้อที่ทำจากฟางข้าว และขุยมะพร้าวอายุการให้ดอกเห็ดจะสั้นกว่า ก้อนเชื้อที่ทำจากขี้เลื่อยยางพารา ตอนที่4 ศึกษาโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดชนิดต่างๆ จากการทดลองพบว่า ก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บในโรงเรือนที่สามารถควบคุมความชื้น และอุณหภูมิจะทำให้การออกดอกของเห็ดมีคุณภาพ และปริมาณมากกว่าโรงเรือนธรรมดา