โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิธีที่รวดเร็วในการวิเคราะห์หาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารวี สุขมณี

  • วรัท จันทร์ทักษิโณภาส

  • เปรมวดี คีรีเพ็ชร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิธีที่รวดเร็วในการวิเคราะห์หาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางธรรมชาติ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดโดยใช้เตาอบไมโครเวฟ ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อสภาวะในการระเหยแห้งน้ำยางสดด้วยไมโครเวฟ ศึกษาคุณภาพของตู้อบของสหกรณ์กองทุนสวนยางเพื่อเปรียบเทียบร้อยละของเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดที่วิเคราะห์ด้วยเตาอบไมโครเวฟกับตู้อบลมร้อน และเปรียบเทียบระยะเวลาและจำนวนยูนิตไฟฟ้าที่ใช้ในการวเคราะห์หาปริมาณาเนื้อยางแห้งต่อจำนวนตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุด