โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิสงลอยลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยยนต์ ศรีเชียงหา

  • วรรณวิสา พันคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัช คชการ

  • พัชรี ลิ้มสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปอกเมล็ดถั่งลิสง เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพาะปลูกถั่วลิสง แต่ใช้เวลานานในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ เพราะต้องทำการปอกเปลือกถั่วลิสงทีละเม็ดด้วยมือ เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงให้กับเกษตรกร จึงประดิษฐ์เครื่องปอกถั่วลิสง โดยอาศัยหลักการของเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องสีข้าวสมัยโบราณ และเครื่องฝัดข้าว นำมาดัดแปลงเป็นเครื่องต้นแบบ และทำการปรับปรุงเครื่องต้นแบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น โดยเครื่องปอกถั่วลิสงสามารถใช้ในการปอกถั่งลิสงแห้ง โดยดูจากน้ำหนักของถั่วที่ใช้ปอกจะต้องตากแห้งแล้วน้ำหนักลดลง 35% หรือประมาณ 1ใน 3 ของถั่วสด และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการปอกด้วยมือ พบว่าเครื่องปอกถั่วลิสงมีประสิทธิภาพในการทำงานได้รวดเร็วกว่าการทำงานโดยใช้แรงงานคนถึง 16 เท่า โดยสามารถปอกถั่วลิสง 1 กิโลกรัมภายในเวลา 4 นาที ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการปอกถั่ว นอกจากนี้เกษตรกรสามารถใช้เครื่องปอกถั่วเพื่อเตรียมเมล็ดพันธุ์ได้ทันฤดูกาลเพาะปลูก