โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการอบความร้อนจากท่อไอเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติมา พูลเพิ่ม

  • เกวลิน มลคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิ มุ่งต่อกิจ

  • เทวัญ ดีจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p64

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบอาหารจากท่อไอเสีย

  • เครื่องอบอาหาร ใช้ความร้อนจากท่อไอเสีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งต่อความต้องการของมนุษย์ อาหารบางอย่างต้องทำให้สุกเสียก่อนที่จะนำมาบริโภค การอบคือวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้มาดังกล่าว ในการอบแต่ละครั้งเราต้องใช้พลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูงและใช้เวลาพอสมควรอาหารจึงจะสุกได้ ซึ่งทำให้สูญเสียพลังงานรูปอื่นที่จะนำมาเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน การคิดประดิษฐ์"เครื่องอบอาหารจากท่อไอเสีย" เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในประเทศ เพราะเป็นเครื่องมือที่อาศัยผลพลอยได้จากท่อไอเสียของเครื่องจักรกล การประดิษฐ์ใช้หลักการที่ว่าความร้อนสามารถเคลื่อนที่หรือกระจายได้ถ้ามีโลหะตัวนำ ซึ่งการนำความร้อนของโลหะจะขึ้นอยู่กับสภาพนำความร้อนของโลหะและการนำความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสสารในบริเวณต่าง ๆ ไม่เท่ากัน จึงทำให้ความร้อนเกิดขึ้นในทิศซึ่งอุณหภูมิของสสารมีค่าลดลงหรือพลังงานความร้อนจะไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่บริเวณอุณหภูมิต่ำ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ เท่ากันตลอด เมื่อโลหะได้รับความร้อน ความร้อนจะระบายออกสู่ภายนอก เราจึงนำเอาความร้อนจากการระบายออกของโลหะมาเก็บไว้ในปริมาตรปิด เพื่อให้ได้ความร้อนพอที่จะนำมาอบอาหารให้สุกได้ กระประดิษฐ์ใช้อุปกรณ์ที่หาได้สะดวกตามท้องตลาด เช่นสังกะสี ฉนวนใยแก้ว อะลูมิเนียม สำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์ ขั้นแรกใช้ทฤษฏีประกอบเพื่อหาวิธีที่จะเก็บพลังงานความร้อนให้ได้มากที่สุด นั่นคือเราจะทำเป็นท่อปลายแยกสองท่อ เพื่อที่จะให้ได้พื้นที่ผิวในการระบายพลังงานความร้อนออกมาได้มาก ขั้นที่สองประกอบชุดอุปกรณ์การอบโดยมีตะแกรงใส่อาหารอบชักเข้าออกได้ภายในปริมาตรปิด พร้อมทั้งมีฉนวนห่อหุ้มปริมาตรปิดนั้นเพื่อป้องกันการสูญหายของพลังงานความร้อน ขั้นที่สามหาอุณหภูมิภายในปริมาตรปิดว่าสูงพอที่จะนำมาอบอาหารได้หรือไม่ ขั้นที่สี่นำอาหารแต่ละชนิดมาทดลองอบกับท่อไอเสียรถยนต์พร้อมทั้งจับเวลาและความเร็วที่ใช้ในการขับเครื่องยนต์เพื่อที่จะประมาณการอบอาหารแต่ละชนิดให้สุกได้พอดี เครื่องอบอาหารนี้สามารถนำหลักการไปใช้กับท่อไอเสียอื่น ๆ นอกเหนือจากท่อไอเสียรถยนต์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับด้านอื่น ๆ ที่อาศัยพลังงานความร้อนได้หรือนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอย่างอื่นได้