โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบการจัดการน้ำในบ้าน "เบอร์5"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดำรงศักดิ์ สุภา

  • ปัฐธิกรณ์ บรรยงค์

  • สิริญญา ฉิมทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ

  • พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบวิธีในการจัดการ การใช้น้ำภายในบ้าน โดยแบ่งเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 ทำการจัดหาแหล่งน้ำอื่นนอกเหนือจากแหล่งน้ำประปา โดยจัดให้มีเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องต้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รูปแบบที่ 2 มีการใช้ระบบและอุปกรณ์ในการจัดการการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ รูปแบบที่ 3 ทำการปรับปรุงสภาพน้ำเพื่อให้สามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ โดยจัดให้มีเครื่องกรองน้ำรูปแบบที่ 4 มีระบบการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม รูปแบบที่ 5 นำรูปแบบที่ 1 ,2 และ 3 มารวมกัน และรูปแบบที่ 6 นำรูปแบบที่ 1 – 4 มารวมกัน จากนั้นทำการทดลองนำทั้ง 6 รูปแบบไปใช้ในบ้านต้นแบบ และวัดเปรียบเทียบผลที่ได้ ผลการทดลองพบว่า รูปแบบที่ 5 มีความเหมาะสมในการนำไปใช้มากที่สุดเนื่องจากลงทุนน้อยและประหยัดน้ำได้มากที่สุด ในขณะที่รูปแบบที่ 6 ซึ่งมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสูงสิ่งแวดล้อมจะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแต่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง