โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ(ไฟแสนรู้)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาวัฒน์ ปัจฉิมะ

  • ธเนตร์ ศรีสุวรรณ์

  • เอนก เกตุแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ศรีม่วงวงค์

  • ราตรี พงษ์เสือ

  • สุระศักดิ์ ยอดหงษ์

  • สุวิมล องบอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตัวต้านทาน

  • เครื่องปรับไฟ

  • ไฟ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1. อุปกรณ์รับแสงที่ประกอบด้วยตัวต้านทานไวแสง เลนส์นูน และสายไฟ 2. ชุดวงจรตรวจรับแสง และ 3 ชุดหลอดไฟให้ความสว่าง โดยนำอุปกรณ์ทั้ง 3 มาประกอบเข้าด้วยกัน แล้วทำการทดลองพบว่า ในการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง เครื่องสามารถเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ เครื่องปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินี้สามารถใช้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างรบกวนไม่เกิน 150 lux และระยะสวนทางของรถไม่เกิน 200 เมตร โดยที่มีความเร็วในการตอบสนอง 0.245 วินาที ประโยชน์สามารถนำมาใช้ในรถยนต์ได้และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในเวลากลางคืน