โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการใช้สารบางชนิดทำลายไข่หอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชม้อย เรืองมี

  • พลอยแก้ว แก่นจันทร์

  • สุรีย์พร พรรณทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน ดีเซล น้ำมันพืช

  • หอยเชอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาหาวิธีควบคุมและกำจัดประชากรหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูพืชของข้าวและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด วัสดุที่ใช้ทำการทดลองได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันพืช น้ำส้มสายชูกลั่น 5 % และสารละลายผงซักฟอก 2 % โดยทำการฉีดพ่นวัสดุ ทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวลงบนไข่ของหอยเชอรี่แล้วทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และยังทำการทดสอบเพื่อหาอายุของไข่ของหอยเชอรี่ที่สารนี้สามารถทำลายไข่ได้ รวมถึงหาวิธีการทำลายไข่หอยเชอรี่ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาทำการทดลอง 10 วัน ผลการทดลองพบว่าน้ำมันดีเซลมีประสิทธิภาพการในทำลายไข่ดีที่สุด คิดเป็น 100 % ขณะที่สารละลายผงซักฟอกทำลายได้ต่ำสุด และพบว่าไข่ของหอยเชอรีที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 7วัน ก็สามารถทำลายได้โดยน้ำมันดีเซล