โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบสองพลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิรัฐ จุมพิศ

  • อุเทน ทาแก้ว

  • เอกภูมิ อุ่นเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบสองพลังสร้างขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรซึ่งได้รับความเสียหายจากความชื้นที่มีอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร เนื่องจากช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นช่วงหน้าฝน คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตู้อบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุคลุมแบบต่างๆ โดยมีขอบเขตการศึกษาการอบไล่น้ำหรือความชื้นในข้าวและข้าวโพด โดยจัดทำตู้อบขนาดเท่ากัน 3 หลัง แต่ใช้วัสดุบุและคลุมตู้อบแตกต่างกัน นำข้าวเปลือกดิบหรือข้าวโพดดิบที่ชั่งมวลแล้วในใส่ถาดแบน,ตู้อบหมายเลข 1 ซึ่งบุพื้นสีดำและหุ้มด้วยพลาสติกใส, ตู้อบหมายเลข 2 ซึ่งบุด้วยวัสดุสีดำด้านข้างคลุมด้วยวัสดุสีดำ, ตู้อบหมายเลข 3 ซึ่งบุด้วยวัสดุสีดำที่พื้นและด้านข้างรอบแผงรับแสงอาทิตย์และปูพื้นด้วยแกลบหยาบ ส่วนตู้อบคลุมด้วยวัสดุใส วัดอุณหภูมิภายในตู้อบทุกๆ 30 นาที เมื่อครบ 6 ชั่วโมงนำข้าวมาชั่งหามวลที่หายไป คือมวลของไอน้ำที่ระเหยไปใน 6 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่ามวลของข้าวที่หายไปในแต่ละภาชนะแตกต่างกันและอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยตู้อบหมายเลข 3 มีอุณหภูมิในตู้อบสูงสุดคือ 64 C. และมวลหายไปมากที่สุดคือ 58 กรัม รองลงมาคือตู้อบหมายเลข 1 ตู้อบหมายเลข 2 และถาดแบน ตามลำดับ แสดงว่าตู้อบที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้น้ำในผลิตผลทางการเกษตรระเหยออกมาได้มากที่สุด คือตู้อบที่บุด้วยวัสดุสีดำที่พื้นและด้านข้างของแผงรับแสงอาทิตย์ และปูด้วยแกลบหยาบ ตู้อบที่สร้างนี้จึงสามารถลดความชื้นของผลิตผลทางการเกษตรและเกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้