โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเยาวชนรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มงคล หงสาภิวัฒน์

  • สุโข ธารีธาร

  • อภิรา บรรจงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันทน์

  • วิชัย กาเต๊ะ

  • วิชัย บังเรือง

  • ใจทิพย์ ชูจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกรอง

  • คุณภาพน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำและนำเศษอาหารจากน้ำเสียที่ได้ไปใช้ประโยชน์ วัสดุที่ใช้ได้แก่ ขุ๋ยและกาบมะพร้าว ผักตบชวา ขนเป็ด ขนไก่ ขี้เถ้าแกลบ ตะแกรงรูถี่ คาร์บอน หิน กรวด ทราย น้ำตาลทรายแดง แมงกานีส และเรซิน วิธีการดำเนินงานโดยทำการกรองเศษอาหารโดยใช้ตะแกรงรูถี่ จากนั้นนำเศษอาหารมาผสมกับสารละลายน้ำตาลทรายแดง 1,250 ซีซี กับน้ำ 40 ลิตร นำไปหมักไว้เป็นเวลา 15 วัน เพื่อใช้ทำปุ๋ยรดต้นไม้ ขั้นตอนต่อมานำน้ำที่ผ่านการดักกรองเศษอาหารมาผ่านยังบ่อบำบัด ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้น โดยชั้นที่ 1 ประกอบด้วยขุ๋ยและกาบมะพร้าว ชั้นที่ 2 ผักตบชวา ชั้นที่ 3 ขนเป็ด ขนไก่ ชั้นที่ 4 ขี้เถ้าแกลบ และเมื่อใช้เป็นเวลานาน สามารถนำวัสดุดูดซับในบ่อดักนี้ไปตากแดดและใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ขั้นตอนต่อมาทำการกรองโดยชั้นที่ 1 ประกอบด้วยกรวด ทราย และหิน ชั้นที่ 2 เรซิน ชั้นที่ 3 แมงกานีส ชั้นที่ 4 คาร์บอน ผลที่ได้รับคือ สามารถทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำเศษอาหารที่ปะปนในน้ำทิ้งนำไปใช้เป็นปุ๋ยรดต้นไม้ได้อีกด้วย ซึ่งต้นไม้ก็เจริญงอกงามดี และดินก็ร่วนซุยจึงเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด